Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του εξοπλισμού τους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα αφορά σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους.

2. Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, οι προϋποθέσεις ένταξης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ένταξης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού

1. Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίσταται ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός του εξοπλισμός και κατ’ ελάχιστο ο υδροστρόβιλος, η ηλεκτρογεννήτρια και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ελέγχου λειτουργίας του σταθμού, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας του σταθμού.

2. Οι κάτοχοι των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύ Εγχειρίδιά τους.

3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να εκδώσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, επιβάλλει στους κατόχους των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, τεχνικούς περιορισμούς ως προς τη συμβολή των σταθμών αυτών στη στάθμη βραχυκύκλωσης ώστε να μην είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη με την ισχύ του σταθμού.

Άρθρο 3
Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού

Οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α Κατηγορία Τ.Α. (€/MWh)
1 Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe 60% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών «Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe»
2 Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe 60% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών «Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MW έως και 15 MWe»

Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τροποποιούνται με βάση την παρ.5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, οι Τ.Α. των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe της παρούσας υπολογίζονται με βάση τις Τ.Α. του Πίνακα 1 όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πηγή: b2green